Sierpniowa sesja Rady Miasta Ustka

0
242

W dniu 30 sierpnia  odbyła się 51 sesja Rady Miasta Ustka.  Gośćmi sesji byli mieszkańcy miasta oraz Jerzy Wysoczański, doradca ministra gospodarki morskiej i Maciej Jeleniewski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.

Goście przybyli w związku z planowanym w porządku obrad rozpatrzeniem petycji mieszkańców dotyczącej rozbudowy portu i dalszych kierunków rozwoju obszaru Ustki.

Radni obradowali wg następującego porządku:

 1. Sprawy regulaminowe:

1.1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

1.2. przedstawienie porządku obrad.

 1. Rozpatrzenie petycji mieszkańców w sprawie rozbudowy portu i dalszych kierunków rozwoju obszaru Ustki, która wpłynęła do Biura Rady 21 sierpnia 2018r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustka w sprawie kierunków rozwoju Miasta Ustka, oczekiwanych funkcji portu morskiego w Ustce oraz trasy przebiegu obwodnicy Miasta Ustka.

 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie między sesjami – przyjęte.

 3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami.

 4. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi.

 5. Bieżąca informacja na temat przebiegu sezonu letniego 2018 r.

 6. Informacja o bieżącej realizacji inwestycji na terenie miasta Ustka.

 7. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie zmian w WPF – podjęta

8.2. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok (z autopoprawką) – podjęta

8.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/303/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009r. w

sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta – podjęta

8.4. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ustka – podjęta

8.5. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod

budownictwo mieszkaniowe (z autopoprawką) – podjęta

8.6. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas

nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr 966/3, stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka

położonej w Ustce – podjęta

8.7. w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia z Gminą Ustka w sprawie wspólnego opracowania „Analizy rynku komunikacji miejskiej w Mieście Ustka i Gminie Ustka wraz z określeniem oferty przewozowej na podstawie badań rynku komunikacji miejskiej” – podjęta

8.8. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – podjęta

8.9. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na

nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty – podjęta

8.10. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na

nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłaty za pojemnik – podjęta

8.11 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze prowadzącej do zabudowanych posesji mieszkańców w miejscowości Grabno (Parkowa) – podjęta

8.12. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych – podjęta

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie wezwania Euro-Industry do zmiany uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w wyniku głosowania Rada uznała wezwanie za zasadne.

 2. Realizacja Uchwały Rady Miasta Ustka Nr XLIX/445/2018 z 28 czerwca 2018r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka (dot. Programu Edukacji Morskiej).

 3. Wolne wnioski i oświadczenia.

 4. Zakończenie obrad.

Po przyjęciu porządku obrad Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku Maciej Jeleniewski przedstawił koncepcję modernizacji portu w Ustce. Podkreślił, że zaplanowana rozbudowa wynika z wyliczeń hydrotechnicznych, które mają zapewnić bezpieczne cumowanie wszystkim kutrom usteckim oraz bezpieczny port schronienia w razie sztormów (takiego portu brakuje obecnie na środkowym wybrzeżu). W dyskusji mieszkańcy w większości wyrażali poparcie dla planów przebudowy portu, zgłaszali jednak obawy w zakresie rodzaju przeładunków w porcie oraz wnioski, aby działalność portu nie kolidowała z funkcją turystyczną miasta.

Radni przyjęli w głosowaniu sprawozdanie z pracy Burmistrza oraz zapoznali się z informacją o pracy Rady Miasta. Następnie odczytano interpelacje oraz odpowiedzi na nie.

W punkcie „zapytania” Radni pytali m.in. kiedy rozpocznie się remont ulicy Darłowskiej i spotkanie z mieszkańcami w sprawie organizacji ruchu na czas jej remontu, o to czy miasto zarabia na zakupionych city lightach, o zniszczeniach w Parku Chopina, przycinkę gałęzi na ul. Sprzymierzeńców, przetarg na budowę „Umysłowego siłacza” i boiska przy szkole nr 3.

Radni przyjęli w głosowaniu wniosek radnego Andrzeja Bednarczyka o zabezpieczenie środków finansowych w roku 2018 na realizację inwestycji  „Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Żeromskiego”.

Protokół oraz nagranie z sesji dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Rada Miasta.

Subscribe
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments