Regulamin

 

 

§ 1 Definicje

 1. Portal – zbiór stron internetowych dostępnych pod wspólną domeną: ustka24.info
 2. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi integralną część serwisu.
 3. Administrator: Hubert Bierndgarski HuB Press&Foto ul. Słowiańska 33/2 76-270 Ustka NIP: 839-252-88-16 REGON: 221204148 tel. 507 184 745
  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Ustka nr 6336 z dnia 07.04.2011

 

 1. Wydawca – Administrator: Hubert Bierndgarski HuB Press&Foto ul. Słowiańska 33/2 76-270 Ustka tel. 507 184 745

 

 1. Redakcja – osoby odpowiedzialne za dobór i publikację treści w portalu (kontakt:redakcja@ustka24.info), a  także ze strony Administratora za poprawne funkcjonowanie portalu.

 

 1. Wpisy – wiadomości, artykuły, posty, blogi, zdjęcia, komentarze funkcjonujące w ramach portalu.

 

 1. Gość – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji.

 

 1. Użytkownik/redaktor – każda osoba korzystająca z zasobów portalu wymagających logowania, nie posiadająca statusu administrator portalu, która może dodawać własne artykuły i zdjęcia. Zamieszczone przez użytkownika treści pojawią się w serwisie dopiero po zaakceptowaniu, przez redakcję lub administratora serwisu. Redakcja może bez podania przyczyny odmówić publikacji treści.

 

 1. Konto – dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Nicku i Hasła) indywidualny profil z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami korzystania z Portalu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Portalu; obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i korzystania, oraz archiwizowanych, umożliwiający korzystanie z Portalu.

 

 1. Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego wybrana (przyjęta) podczas zakładania (rejestracji) Konta w Portalu.

 

 1. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu – informacji rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników portalu, którzy dokonali subskrypcji – wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.

 

 1. Ogłoszenia drobne – serwis udostępniony dla Użytkowników w celu prezentacji oferty handlowej lub usługowej, eksponowaną dla Gości i Użytkowników. Maksymalny okres prezentacji jednostkowej treści to jeden miesiąc

 

 

§ 2 Zawartość Portalu

 1. Wydawca będzie rozwijał funkcjonalność strony internetowej, co oznacza także utworzenie nowych działów oraz nowych podserwisów.
 2. Wydawca zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny strony internetowej. Celem portalu ustka24.info jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego i aktualnego źródła wszelkich informacji dotyczących miejscowości Słupsk, Ustka oraz całego powiatu słupskiego.

 

 1. Naczelną zasadą portalu: ustka24.info jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz innymi, obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 

§ 3 Ogólne zasady korzystania z treści zamieszonych na portalu

ustka24.info

 1. Wydawca nie odpowiada za nieścisłości w informacjach podawanych na stronie internetowej, jeżeli wynikają one z nieścisłości, nieprawdziwości materiałów źródłowych na podstawie których powstała informacja w portalu.

 

 1. Wydawca nie odpowiada za treść wpisów zamieszczanych w portalu przez Użytkowników. W szczególności jeżeli wpisy są wyrazem wiedzy Użytkowników i oraz wyrażają ich prywatne opinie, poglądy i stanowiska, weryfikowane przez innych Użytkowników.

 

 1. Materiały poradnikowe nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie osób je wyrażających. W związku z tym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania przez Użytkowników do tych opinii.

§ 4 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z dostępnych na portalu: ustka24.info usług, informacji i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (NETykiety). W szczególności użytkownik zobowiązuje się do:
 • nie umieszczania materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;

 

 • nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na funkcjonowanie portalu: ustka24.info (na przykład: podejmowania prób odczytania haseł i danych osobowych innych użytkowników, przesyłania plików mogących w jakikolwiek sposób zakłócić jej funkcjonowanie, takich jak wirusy komputerowe, itp.);

 

 • poszanowania praw autorskich innych osób i instytucji poprzez nieudostępnianie na łamach portalu: ustka24.info tekstów oraz innego rodzaju materiałów (graficznych, audiowizualnych, itd.), co do których użytkownik nie posiada praw autorskich;

 

 • nie zamieszczania reklamy o charakterze negatywnym itp.;

 

 • nie zamieszczania elementów, które służyłyby promocji innych stron, witryn lub portali internetowych [dotyczy to np. banerów i odnośników (linków), itp.] bez uprzedniej zgody Administratora i Wydawcy strony internetowej.

§ 5 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma obowiązek wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych w portalu.
 2. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zasad i dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik ma obowiązek informować administratorów portalu o wszelkich zauważonych naruszeniach regulaminu, zasad etykiety i dobrych obyczajów przez innych użytkowników portalu.

§ 6 Newsletter – prawa i obowiązki stron

 1. Tylko zarejestrowany Użytkownik portalu może zamówić newslettera.
 2. Użytkownik portalu może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.
 3. Administrator ma prawo wysyłania na skrzynkę e-mail Użytkownika portalu zasubskrybowanego newslettera.
 4. Administrator ma prawo wysyłania informacji handlowych dotyczących Wydawcy i reklamodawców na adres mailowy Użytkownika, nie częściej niż jeden raz w tygodniu.

§ 7 Własność intelektualna

 1. Użytkownik może zamieszczać treści w portalu jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji tych treści. Zamieszczenie przez Użytkownika danej treści we Wpisie jest równoznaczne z jego oświadczeniem, iż przysługują mu do tych treści wszelkie takie prawa oraz iż poprzez ich zamieszczenie nie naruszy on prawa osób trzecich. W przypadku zamieszczenia Wpisów nie spełniających tych warunków wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw o których mowa powyżej, w tym zaspokojenie roszczeń kierowanych przeciwko Administratorowi, pokrycie poniesionej przez Administratora szkody oraz zwolnienie Administratora ze wszelkiej ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu wynikającej.

 

 1. W momencie wprowadzenie treści we Wpisach, Użytkownik udziela Administratorowi licencji bezterminowej na korzystanie z wprowadzonych przez siebie treści na następujących polach eksploatacji:
 • publikowania Wpisów na stronach portalu,
 • w zapisie utrwalania i zwielokrotniania Wpisów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, oraz cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, publikacja w sieci internet.

3.Administrator ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Wpisy umieszczone przez Użytkownika w portalu w dowolny sposób przez okres 10 lat.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Wydawca ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Wydawcę i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych portalu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).
 3. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest obowiązkowe.
 5. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926)

 

§ 9 Prawa Administratora portalu ustka24.info

Administrator strony internetowej ustka24.info zastrzega sobie prawo do:

 1. Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, ale (jeżeli jest to możliwe) po uprzednim ogłoszeniu tego faktu na stronie portalu oraz w rozsyłanych biuletynach elektronicznych.
 2. Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do strony internetowej użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub działań nie ujętych w Regulaminie, lecz naruszających ducha Regulaminu.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny.

 

§ 10 Przeniesienie odpowiedzialności

Wydawca i Administrator strony internetowej ustka24.info nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji portalu ustka24.info, a zamieszczanych przez użytkowników w komentarzach oraz publikowanych w innych, przeznaczonych do tego celu, miejscach portalu.
 2. formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na ustka24.info, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

 

 1. jakość usług oferowanych przez firmę internetową, obsługującą użytkownika oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez użytkownika (na przykład: łatwość połączenia z Internetem, związaną z przepustowością łącza, ale także sprzętem posiadanym przez użytkownika, czas potrzebny na kopiowanie informacji ze strony portalu ustka24.info, niewłaściwą konfigurację sprzętu komputerowego użytkownika, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego użytkownika, itp.).
 2. konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, sieci energetycznych oraz działalnością innych

użytkowników portalu ustka24.info, itp.

 

 1. brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie portalu ustka24.info, związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi (np. konserwacją sprzętu, aktualizacją używanego oprogramowania, itp.). W szczególności Wydawca i Administrator portalu ustka24.info nie ponoszą odpowiedzialności za działania firm trzecich, które zapewniają obsługę techniczną portalu ustka24.info (np. odpowiadają za zasilanie serwera, dostęp do sieci internet, itp.).

§ 11 Prawa autorskie

 1. ustka24.info jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością firmy Hubert Bierndgarski HuB Press&Foto. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej firmy Hubert Bierndgarski HuB Press&Foto. Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie zasobów portalu ustka24.info bez pisemnej zgody firmy Hubert Bierndgarski HuB Press&Foto., chyba, że zaznaczono inaczej.
 2. Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach portalu ustka24.info bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji portalu.

 

Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych serwisu internetowego jest firma Hubert Bierndgarski HuB Press&Foto. Wszystkie podane przez Ciebie dane personalne są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zarejestrowanym użytkownikom przysługuje prawo wglądu, poprawiania oraz usunięcia podanych danych osobowych.

Rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych podczas procesu rejestracji i późniejszego użytkowania serwisu, przez administratora bazy danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej oraz wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z funkcjonowaniem portalu ustka24.info strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej. W przypadku braku dojścia do porozumienia sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sad właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
 3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie portalu: ustka24.info