Usteccy radni nie chcą, aby w okolicy powstała fabryka mączki rybnej

0
301

Rada Miasta Ustka składa protest dotyczący fabryki mączki rybnej, która ma powstać w Duninowie. Decyzja zapadła na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ustka.

Przedstawiamy Państwu stanowisko Rady Miasta Ustka w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec lokalizacji projektowanej inwestycji – budowie zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny. Stanowisko zostało przyjęte na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ustka w dniu 18 września br. Poniżej pełny tekst wraz z uzasadnieniem.

Rada Miasta Ustka przyjmuje, co następuje:

W związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym przez Wójta Gminy Ustka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego na działce nr 79/9 w obrębie ewidencyjnym Duninowo PGR, wszczętym na wniosek Morpol S.A. z siedzibą w Duninowie Rada Miasta Ustka składa protest dotyczący lokalizacji projektowanej inwestycji.

U z a s a d n i e n i e

Planowana inwestycja, biorąc pod uwagę jej sąsiedztwo z terenami Uzdrowiska, może mieć negatywny wpływ na ludzi i środowisko oraz może spowodować pogorszenie warunków zdrowia i życia mieszkańców, w tym możliwości przekroczenia norm powietrza i w konsekwencji utraty statusu Uzdrowiska przez Miasto Ustka.

Zagrożenia z tytułu działalności zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny mogą spowodować:

– pogorszenie jakości środowiska naturalnego, w tym: zanieczyszczenie powietrza – obecnie Uzdrowisko Ustka charakteryzuje się parametrami sanitarnymi powietrza odpowiadającymi wymogom dotyczącym obszarów ochrony uzdrowiskowej, lokalizacja zakładu może spowodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w ocenie jakości powietrza; w przypadku awarii urządzeń podczyszczających może nastąpić skażenie wód podziemnych i gruntu,

– szkody w mieniu, świecie roślin i życiu zwierząt,

– dyskomfort – negatywny wpływ na sferę psychiczno-emocjonalną człowieka,

– pogorszenie bezpieczeństwa i jakości życia,

– utratę możliwości normalnego użytkowania nieruchomości,

– zakłócenia normalnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim związanej z uzdrowiskowo-turystycznym charakterem miasta,

– u ludzi mogą powodować wiele niepożądanych reakcji: od irytacji do skutków zdrowotnych,

może dochodzić do stanów chorobowych lub ułomności bądź fizycznych, bądź psychicznych; długotrwałe narażanie na oddziaływanie zapachu może wywoływać niepożądane reakcje emocjonalne, począwszy od stanów takich, jak: niepokój, uczucie dyskomfortu, depresje lub takich objawów, jak: podrażnienia, bóle głowy, problemy układu oddechowego, nudności, wymioty. Narażenie na niepożądane zapachy może również prowadzić do psychicznego napięcia i wywołać  objawy takie, jak: bezsenność, brak apetytu i irracjonalne zachowanie.

Poniżej wybrane informacje z Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji “Budowa zakładu produkcyjnego mączkę rybną i olej rybny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Jak czytamy w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który został wykonany na zlecenie firmy Morpol inwestycja o nazwie „Budowa zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, polegać ma na budowie linii produkcyjnej do wytwarzania i późniejszego pakowania oleju i mączki rybnej. Linia ta znajdować się będzie w nowym, projektowanym budynku zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zakładu Morpol S.A. w Duninowie – zajmującego się obróbką i konfekcjonowaniem łososia.

Celem realizacji inwestycji jest poszerzenie asortymentu wytwarzanych wyrobów, przy wykorzystaniu powstających w zakładzie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, przekazywanych obecnie podmiotom zewnętrznym, głównie z Niemiec i Danii. Inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Teren znajdujący się w najbliższej odległości od projektowanej inwestycji ma wyłącznie charakter przemysłowy i stanowi zabudowania zakładu Morpol S.A. Najbliższe zabudowania mieszkalne zlokalizowane są w miejscowości Pęplino i oddalone są od planowanej inwestycji o około 1,2 km. Odległość przedsięwzięcia od zwartej zabudowy miasta Ustka wynosi ok. 3 km. Teren inwestycji zlokalizowany jest w odległości 400 m od granic strefy „C” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Ustka

Surowiec do produkcji mączki rybnej i oleju rybnego, pochodzić będzie wyłącznie z przetwórstwa łososia w przyległym zakładzie Morpol S.A. Surowiec będzie gromadzony na bieżąco w szczelnych zbiornikach i traktowany jako produkt żywnościowy, tj. w stanie nieprzerwanego chłodzenia. Zakład podlegać będzie surowym wymaganiom weterynaryjnym, higienicznym i dotyczącym identyfikowalności produktu.

W raporcie możemy również przeczytać informacje na temat emisji odorów.

„Podczas podgrzewania pulpy rybnej i jej suszenia, powstawać będą w śladowych ilościach następujące substancje w tym substancje odorowe: amoniak, histamina, siarkowodór, dwusiarczek dwumetylu, metyloamina, merkaptany, dwumetyloamina, pirydyna, trójmetyloamina, metanotiol, dwuetyloamina, etanotiol, trójetyloamina, propanotiol, indol, kwasy tłuszczowe: masłowy i walerianowy, pył zawieszony.

Wartości tych emisji będą śladowe, a zastosowanie systemu filtracyjnego wraz z bardzo wysokim wylotem kominowym (min. 20,0 m n.p.t.), wykluczy negatywne oddziaływanie na stan czystości powietrza atmosferycznego i zminimalizuje oddziaływania odorowe zakładu.
Dostawca układu filtracyjnego przedstawił na potrzeby opracowania niniejszego raportu dokumentację techniczną planowanego do zastosowania biofiltra (patrz załącznik nr 5). Podobne urządzenia zastosowane są w zakładach koncernu Marine Harvest (właściciel Morpol S.A.) w Norwegii i Szkocji. Zgodnie z przedstawionymi danymi, biofiltr gwarantuje sprawność oczyszczania wynoszącą 95%, co przy zakładanym charakterze produkcji, odpowiada stężeniu <2.000 ouE/m3 na wylocie z biofiltra.

W celu określenia maksymalnych stężeń substancji odorowych przy powierzchni ziemi na obszarach poza granicami zakładu, dokonano obliczeń z użyciem oprogramowania komputerowego OPA03 wersja 5, wyposażonego w moduł obliczeń odorowych. Wielkości emisji, dane emitora, szorstkości terenu oraz granic zakładu wprowadzono do programu i wykonano obliczenia.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody. Odległości od najbliżej położonych obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody wynoszą:

– 1,85 km od obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH 220052,

– 1,86 m od rezerwatu przyrody „Buczyna nad Słupią”,

– 4,75 km od obszaru Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002,

– 3,0 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu OChK „Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki”,

– 5,0 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu OChK „Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki”,

– 3,7 km od rezerwatu przyrody „Jezioro Modła”,

– 5,5 km od rezerwatu przyrody „Zaleskie Bagna”

– 3,0 km od obszaru Natura 2000 PLH220024 Przymorskie Błota,

– 6,8 km od obszaru Natura 2000 PLH220100 Klify Poddębskie,

– 5,6 km od Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Kraina w kratę w dolinie rzeki Moszczeniczki”,

– 6,5 km od Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Bruskowskie Bagno”.

Co ciekawe zdaniem autorów raportu projektowana inwestycja ze względu na swoją wielkość, brak uciążliwości oraz usytuowanie z dala od obszarów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, nie jest z natury inwestycją konfliktogenną. W obszarze do 1 km nie występuje jakakolwiek zabudowa ludzka i nie występują faktyczne interesy i dobra, które zakład mógłby naruszyć.

Występuje potencjalne ryzyko związane z obawami okolicznych mieszkańców o emisje odorowe, jakie często występują w zakładach podobnego rodzaju. W przypadku takich wątpliwości, Morpol S.A. zorganizuje otwarte spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami, w którym wyjaśni zakres planowanych prac i przestawi opis technologii produkcji, a także szczegółowo opisze działania układu dezodoryzacji powietrza technologicznego.

Sprawą budowy fabryki mają zająć się także radni gminy Ustka, bo na jej terenie ma powstać wytwórnia. Swój głos w sprawie zajmą do końca tego roku.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o