Ustecki samorząd chce połączyć dwie szkoły podstawowe

0
547

Połączenie w ciągu najbliższych dwóch lat Szkoły Podstawowej nr 3 ze Szkołą Podstawową nr 2 to rekomendacja specjalnego zespołu do spraw oświaty w Ustce, który obradował przez kilka ostatnich miesięcy.

Rekomendacje, które oparto na analizie finansowo-organizacyjnej trafią teraz pod obrady Rady Miejskiej w Ustce. Mają też być omawiane z ustecką społecznością i radami rodziców obu szkół. Część rodziców nie zgadza się jednak na takie rozwiązanie. Zbierane są podpisy pod listami sprzeciwu, które zostaną wysłane do burmistrza i radnych. Rodzice chcą również aktywnie uczestniczyć w pracach usteckiej rady miasta, która podejmie decyzję w tej sprawie.

Burmistrz powołuje specjalny zespół

6 sierpnia tego roku burmistrz Ustki powołał specjalny, 10-osobowy zespół, którego zadaniem było przeanalizowanie funkcjonowania usteckiej oświaty pod kątem finansowo – organizacyjnym.

Poniżej kilka ważniejszych informacji wyciągniętych z raportu. Cały raport oraz rekomendację zespołu można przeczytać TUTAJ

Prowadzone analizy obejmowały dane dotyczące roku szkolnego 2018/2019. W odniesieniu do kluczowych zagadnień przyjęto ujęcie dynamiczne obejmujące dwa lata szkolne; 2018/2019 i bieżący rok szkolny 2019/2020. Analiz finansowych dokonano bazując na ostatnim zamkniętym roku budżetowym, czyli roku 2018.

SP 2 największą szkołą w Ustce

Pod względem liczby uczniów największą w bieżącym roku szkolnym szkołą podstawową (i jednocześnie największą jednostka oświatową prowadzoną przez Miasto Ustka) jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kmdra Bolesława Romanowskiego licząca 505 uczniów oraz 22 dzieci w oddziale przedszkolnym. Druga co do wielkości jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. kpt. Leonida Teligi, do której uczęszcza 487 uczniów. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne. Najmniejszą jest Szkoła Podstawowa Nr 3 gen. Mariusza Zaruskiego, do której uczęszcza 272 uczniów. W strukturze SP3 funkcjonują 2 oddziały sportowe (kl. 1-2), 7 klas mistrzostwa sportowego (kl. 4-8) . Jednostka prowadzi również naukę języka kaszubskiego.

Zatrudnienie nauczycieli na ucznia

W szkołach prowadzonych przez Miasto Ustka (w roku szkolnym 2018/2019) zatrudnionych było łącznie 166 nauczycieli na 176,12 etatach.
Wg analizy liczba uczniów przypadających na nauczycielski etat przeliczeniowy, za wyjątkiem SP1 – jest relatywnie niska. Świadczy to o niskiej efektywności szkół, a więc o wyższych wydatkach w przeliczeniu na jednego ucznia, z drugiej strony zapewnia większe możliwości indywidualnej pracy z uczniem i reagowania na jego specyficzne potrzeby.

Demografia przyszłości – dzieci będzie mniej

Uwzględniając liczbę dzieci urodzonych w Ustce (w latach 2002-2018) liczba uczniów szkół podstawowych w latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 będzie się utrzymywać na obecnym poziomie. Lecz później będzie systematycznie malała.

Na podstawie przeprowadzonej analizy prognozy demograficznej wyraźnie widać, że utrzymywanie trzech szkół podstawowych będzie generowało koszty, gdyż optymalna szkoła podstawowa, to szkoła 3-4 ciągowa. We wszystkich szkołach podstawowych powinno być nie więcej jak 7 oddziałów w klasach I-III i nie więcej jak 5-6 w klasach starszych. By to organizacyjnie było możliwe powinny być w Ustce nie więcej jak dwie szkoły podstawowe.

Droga szkoła SP 3

Analiza kosztów funkcjonowania poszczególnych szkół prowadzonych przez Miasto Ustka wskazuje, że największe koszty wśród szkół generuje najmniejsza pod względem liczby uczniów szkoła. Tą szkołą jest SP3, której roczny koszt kształcenia ucznia wg wydatków ogółem wyniósł ponad 13,9 tys. zł a wg wydatków subwencjonowanych ponad 13,3 tys. zł przy średnim koszcie dla całego miasta wynoszącym odpowiednio ok. 11,5 tys. złotych.

Z przeprowadzonej analizy organizacyjnej szkół w pierwszej części raportu widać, że dalsze utrzymywanie aż trzech szkół podstawowych będzie generowało dalszy wzrost wydatków oświatowych. Konieczna jest konsolidacja sieci szkolnej poprzez połączenie SP2 i SP3 – oznacza to likwidację jednej ze szkół położonej we wschodniej części Ustki.

Trzy warianty zmian w usteckiej oświacie

Ostatecznie zespół przygotował trzy warianty dotyczące zmian w usteckiej oświacie. Jeden z nich zakłada utrzymanie obecnego układu, a dwa pozostałe połączenie SP 2 i SP 3 w różnych terminach czasowych.

– 28 października zespół spotkał się i zapoznał z przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Raportem pod nazwą “Efektywność zarządzania oświatą w zakresie organizacji i finansowania szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka” – czytamy w komunikacie przygotowanym przez Urząd Miasta Ustka – Po dokonaniu analizy dokumentu członkowie zespołu podjęli większością głosów stanowisko, aby podjąć działania zmierzające w kierunku połączenia szkół podstawowych nr 2 i 3, a zmian tych dokonać dwuetapowo, w oparciu o dwa budynki wraz z ich infrastrukturą. Wprowadzanie takich zmian potrwałoby dwa lata.

W dniu 7 listopada raport prezentowany będzie usteckim radnym oraz radom rodziców obu szkół, następnie na listopadowej sesji Rada Miasta Ustka zdecyduje czy szkoły zostaną połączone.

Urząd zapewnia, że dzieci na zmianie nie stracą

Jednocześnie urzędnicy zapewniają, że zmiany nie wpłyną niekorzystnie na rozwój i edukację młodzieży, która do placówek uczęszcza.:

  • dwa lata na wprowadzanie zmian spowoduje, że będę one realizowane w sposób jak najbardziej łagodny dla uczniów i nauczycieli. Dzięki temu dzieci najmłodszych klas będą do zakończenia klasy trzeciej uczyć się w tej samej grupie i w tej samej sali. Natomiast starsi uczniowie będą korzystali z sal przedmiotowych w obu budynkach, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa poprzez organizację zajęć jednego dnia w jednym budynku, aby uniknąć przechodzenia między budynkami

  • w wyniku połączenia szkół nauka będzie odbywać się w systemie jednozmianowym

  • założeniem jest zachowanie standardu oświaty publicznej czyli 24. dzieci w jednej klasie, tak jak ma to miejsce obecnie w Szkole Podstawowej nr 1

  • nie przewiduje się zmian nauczycieli prowadzących zajęcia, a ewentualnych zmian dokonywać będą dyrektorzy szkół w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i radami rodziców

  • nauka w istniejących klasach o profilu sportowym będzie kontynuowana, a jeśli będzie zainteresowanie dzieci i rodziców z Ustki takim profilem kształcenia, na podstawie przeprowadzonych badań predyspozycji sportowych uczniów, będą powoływane kolejne klasy sportowe i mistrzostwa sportowego

  • budynek, w którym mieści się Szkoła nr 3 po okresie przejściowym, zostanie przeznaczony na cele społeczne np. siedzibę biblioteki, przedszkola czy stowarzyszeń

Rodzice nie zgadzają się na zmiany

Zapewnienia te nie przekonują jednak rodziców. Część z nich chce aktywnie blokować zmiany mające na celu połączenie placówek. Nie godzą się między innymi na przedkładanie kosztów utrzymania szkół nad jakość nauczania. Pojawił się między innymi pomysł przekształcenia SP 3 w szkołę niepubliczną. Część rodziców skupiła się na Facebooku, gdzie powstała nawet grupa pod nazwą “Sprzeciw przeciwko likwidacji SP3”. 
Tutaj rodzice wymieniają się pomysłami na ratowanie szkoły i wnioskami z raportu.

Więcej informacji wkrótce.

Zostaw swój komentarz na Facebooku