Wybory Samorządowe 2018 w Ustce – zobacz KALENDARZ WYBORCZY

0
661

21 października br. – na ten dzień Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Jednocześnie opublikowano kalendarz wyborczy, który dokładnie określa do kiedy komitety wyborcze i przedstawiciele komisji wyborczych muszą wykonać określone zadania.

Szczegółowe informacje na temat wyborów można znaleźć na dedykowanym portalu informacyjnym utworzonym przez Państwową Komisję Wyborczą – www.wybory2018.pkw.gov.pl

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 13 sierpnia 2018 r. (poz. 1561)

Termin wykonania czynności wyborczej*)

Treść czynności wyborczej

1

2

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

 • –  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie rad- nych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • –  zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wybor- czego

do dnia 6 września 2018 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków tery- torialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wy- borczych

do dnia 16 września 2018 r. do godz. 2400

 • –  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
 • –  zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.

 • –  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowa- nych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głoso- wania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
 • –  zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wybor- czych

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 2400

 • –  przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych nume-rów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
 • –  zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komite- tów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kan-dydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przy- znany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 30 września 2018 r.

 • –  przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komi- tetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kan- dydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany nu-mer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wy-borczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • –  powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wy- borczych,
 • –  sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

page3image1651904

1

2

do dnia 6 października 2018 r.

 • –  rozplakatowanie obwieszczeń:
  1. a)  terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
  2. b)  gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandyda- tach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • –  zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowa- nia korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadaw-ców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowa- nych przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso- wania

do dnia 16 października 2018 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wy- borców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. godz. 700–2100

– głosowanie

Zostaw swój komentarz na Facebooku